• Regulamin

Oferty pokazane w e-sklepie  mają charakter podglądowy  oferty  dostępnej  w sklepach stacjonarnych .Nie ma możliwości zakupu ze strony . Dostępność każdej oferty należy potwierdzić  w sklepie mailowo lub telefonicznie.  Zamówiony towar  odkładamy do odebrania osobistego we wskazanym sklepie - przedmiotem naszej sprzedaży jest sprzedaż w sklepach stacjonarnych  a nie sprzedaż wysyłkowa . Jeśli klient  nie ma możliwości odebrać towaru osobiście  - na indywidualne zamówienie  klienta możemy zorganizować   wysyłkę / dostawę  towarów do klienta  - do indywidualnej wyceny .  Klient dokonując zamówienia przesyłki / dostawy zobowiązuje się do sprawdzenia  przesyłki w obecności kuriera  zg. z instrukcjami wysłanymi w potwierdzeniu zamówienia oraz  w informacji mailowej wysyłanej do klienta po nadaniu paczki . 

 

Przesyłając zamówienie do naszej firmy akceptujecie Państwo regulamin zawarty na stronie www.francuskieklimaty.pl oraz poniższe zapisy -prosimy o zapoznanie się .
Regulamin określa zasady świadczenia usług sprzedaży za pośrednictwem strony internetowej
platformy zakupowej działającego pod domeną:
FKsklep.mysky-shop.pl
Jest dokumentem wymaganym w świetle art. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach
konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827).
Właścicielem i administratorem sklepu jest firma:
Francuskie Klimaty , 62-600 Koło , ul. Dojazdowa 29

oraz PHU KORNIK MAX-DOM ,62-600 Koło , ul. Toruńska 104
Adres do KORESPONDENCJI i PRZESYŁEK:
PHU KORNIK MAX-DOM  ,62-600 Koło , ul. Toruńska 104
Kontakt:
tel. (+48) 
e-mail: francuskieklimaty@onet.pl
Dane rejestrowe - rejestr i numer:
Firma wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
zarejestrowana pod numerami NIP: 666-142-01-91 oraz 666-145-83-83
KUPUJĄCY ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów
umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu - w
ramach dopuszczalnych przepisami. Negocjacje, te dla swej ważności wymagają formy
pisemnej. W przypadku zrezygnowania przez KUPUJĄCEGO z możliwości zawarcia umowy
na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin.
A. Definicje
1. platforma zakupowa  - UMOWA sprzedaży lub świadczenia usługi zawierana
jest drogą elektroniczną i jeżeli stroną umowy jest KONSUMENT to odbywa się na
warunkach opisanych w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.
U. 2014, poz. 827).
2. SPRZEDAWCA i USŁUGODAWCA - Francuskie Klimaty , 62-600 Koło  ul. Dojazdowa 29 i

PHU KORNIK MAX-DOM , 62-600 Koło , ul. Toruńska 104
3. KLIENT osoba fizyczna, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna
niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a
która dokonuje lub zamierza zawrzeć umowę lub korzysta z innych usług
oferowanych poprzez stronę 
4. KONSUMENT - KLIENT, osoba fizyczna dokonującą ze SPRZEDAWCĄ czynności
prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą - precyzyjna
definicja - Kodeks Cywilny Art.22.
5. PRODUKT - rzecz oferowana do sprzedaży l
6. REGULAMIN - niniejszy Regulamin 
7. UMOWA SPRZEDAŻY - umowa sprzedaży PRODUKTU zawierana na odległość

8. ZAMÓWIENIE - oświadczenie złożone elektronicznie lub telefonicznie o chęci
zawarcia umowy (zamówienia produktu lub usługi).
9. NEWSLETTER - usługa świadczona drogą elektroniczną przez SPRZEDAWCĘ,
polegająca na rozsyłaniu zainteresowanym informacji handlowych i reklamowych na
podany przez zainteresowanego adres e-mail.
B. Postanowienia ogólne.
1. Zakres świadczonych usług - sprzedaż artykułów dekoracyjnych i mebli i szeroko
rozumianego wyposażenia wnętrz. Aktualna oferta prezentowana jest na stronie

2. SPRZEDAWCA - w celu umożliwienia zawarcia umowy świadczy poprzez stronę
WWW  usługi:
o utworzenie i administrowanie konta klienta
o za zgodą KLIENTA - przesyłanie informacji handlowych, ofert promocyjnych
itp. w formie usługi "newsletter".
3. Świadczenie usług elektronicznych w w/w zakresie jest bezpłatne.
4. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu i
administrowaniu Konta Klienta na STRONIE zawierana jest na czas nieoznaczony. Za
moment zawarcia uznaje się zakończenie procesu rejestracji KLIENTA na STRONIE.
5. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia
Zamówienia  poprzez wypełnienie formularza zamówienia
zawierana jest na czas oznaczony - na okres wypełniania i przetwarzania zamówienia -
i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia i zaakceptowania Zamówienia.
6. Usługa "newsletter" zawierana jest na czas nieokreślony. Umowa jest zawierana w
momencie wyrażenia zgody na rozsyłanie wiadomości na adres KLIENTA podany
przy rejestracji.
7. KONSUMENT może odstąpić od umowy o świadczenie usługi bez podania przyczyn
w terminie 14 dni od zawarcia umowy - z wyjątkiem gdy świadczenie usługi
rozpocznie się przed upływem tego terminu za zgodą KONSUMENTA - składając
przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy:
o za pomocą elektronicznego wzoru formularza odstąpienia od umowy
(Załącznik do REGULAMINU),
o przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej,
o w formie wiadomości e-mail lub pisemnie na adres siedziby SPRZEDAWCY
(USŁUGODAWCY)
8. w przypadku usługi zawartej na czas nieokreślony obu stronom przysługuje prawo do
wypowiedzenia umowy:
o KONSUMENT może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą
elektroniczną w każdej chwili składając odpowiednie oświadczenie w formie
elektronicznej lub pisemnej na adres SPRZEDAWCY. SPRZEDAWCA
niezwłocznie potwierdzi otrzymanie oświadczenia. SPRZEDAWCA w ciągu 7
dni od otrzymania wypowiedzenia usunie z danych zapisy objęte ochroną
danych osobowych związane z usługą i zaprzestanie jej świadczenia.
o USŁUGODAWCA może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą
elektroniczną, jeżeli KONSUMENT obiektywnie i bezprawnie rażąco narusza
Regulamin - z zachowaniem terminu wypowiedzenia 30 dni licząc od dnia
złożenia wypowiedzenia. Jeżeli obiema stronami umowy są przedsiębiorcy
USŁUGODAWCA może w takiej sytuacji wypowiedzieć umowę o
świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym.
o USŁUGODAWCA i KLIENT mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług
drogą elektroniczną w każdym czasie w drodze porozumienia stron.
9. Reklamacje zostaną rozpatrzone niezwłoczne nie później niż w ciągu 14 dni.
Nierozpatrzenie reklamacji w tym okresie oznacza uznanie reklamacji.
10. Do współpracy z systemem informatycznym USŁUGODAWCY po stronie KLIENTA
konieczny jest dostęp do komputera lub innego urządzenia umożliwiającego poprzez
sieć Internet nawiązanie komunikacji ze stroną internetową SKLEPU. W przypadku
komputera - system winien być wyposażony w przeglądarkę internetową
(przykładowo: Mozilla Firefox w wersji 11.0 lub wyższej, Internet Explorer w wersji
7.0 lub wyższej lub inne o podobnych parametrach). Zalecana rozdzielczość monitora
- nie mniejsza niż: 1024x768. Urządzenia mobilne muszą być wyposażone w
oprogramowanie - dostarczone przez wytwórcę urządzenia - umożliwiające
wykonywanie równoważnych do w/w przeglądarek komputerowych operacji. Ponadto
konieczne jest posiadanie aktywnego konta e-mail. Dla pełnego skorzystania z
wszystkich funkcji SKLEPU INTERNETOWEGO konieczne jest włączenie obsługi
skryptów JavaScript i obsługi cookies. Użycie skryptów i cookies omawia
POLITYKA PRYWATNOŚCI umieszczona w zakładce na stronie SKLEPU
INTERNETOWEGO.
11. KLIENT - zobowiązany jest do wprowadzania danych do systemu zgodnych ze
stanem faktycznym, zgodnych z prawem i dobrymi obyczajami. Udostępniane dane
nie mogą naruszać dóbr osobistych ani praw własności osób trzecich.
12. SPRZEDAWCA  do każdej transakcji sprzedaży produktu
wystawia dokument sprzedaży - paragon , rachunek uproszczony  lub fakturę.
13. Zamówienie można składać tylko drogą elektroniczną - pocztą elektroniczną lub
poprzez STRONĘ www 
14. Informacje handlowe - cenniki, opisy, reklamy i inne informacje o Produktach
znajdujące się na stronie WWW Sprzedawcy, stanowią zaproszenie do zawarcia
umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
15. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba
PRODUKTÓW i realizacja zamówień następuje według kolejności uznania na koncie
SPRZEDAWCY płatności za zamówione PRODUKTY, aż do wyczerpania się
zapasów objętych tą formą sprzedaży.
16. Postanowienia niniejszego REGULAMINU nie mają na celu wyłączenie lub
ograniczenie jakichkolwiek praw KLIENTA będącego jednocześnie
KONSUMENTEM w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku -
Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) - przysługujących mu na mocy
obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień
niniejszego REGULAMINU z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te
przepisy.
C. Zamówienie.
1. SKLEP  realizuje zamówienia na terenie Polski z odbiorem osobistym  lub wysyłką / dostawą wyłącznie  na indywidualne życzenie klienta .
2. SPRZEDAWCA stosuje się do Kodeksu Dobrych Praktyk w rozumieniu ustawy z
dnia 23.08.2007 o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (treść
dostępna pod adresem www.uokik.gov.pl/download.php?id=546)
3. Przed złożeniem zamówienia KLIENT musi się zapoznać z niniejszym
REGULAMINEM. Fakt zapoznania się i akceptacji wszystkich postanowień
niniejszego regulaminu potwierdza jawnie przy rejestracji w systemie oraz przed
ostatecznym potwierdzeniem zamówienia. Formularz zamówienia nie zostanie
zaakceptowany bez takiego potwierdzenia.
4. Zamówienie drogą elektroniczną można składać 24 godz. na dobę 7 dni w tygodniu.
5. Zamówienie telefoniczne można składać na numer telefonu podany w zakładce
KONTAKT. W przypadku umowy zawartej na odległość poprzez telefon
SPRZEDAWCA potwierdza treść proponowanej umowy wysyłając ją do KLIENTA
utrwaloną na papierze lub innym trwałym nośniku. KONSUMENT dla ważności
umowy składa oświadczenie o przyjęciu warunków i zawarciu umowy - jest ono
skuteczne jeżeli zostało utrwalone na papierze lub innym trwałym nośniku po
otrzymaniu potwierdzenia od SPRZEDAWCY.
6. Po otrzymaniu zamówienia i potwierdzeniu dostępności produktu SPRZEDAWCA
potwierdza przyjęcie zamówienia i przystępuje do jego realizacji.
7. Jeżeli z treści umowy wynika, że z tytułu jej realizacji powstaje zobowiązanie do
zapłaty należności po stronie KONSUMENTA - dla ważności umowy jest on
zobowiązany potwierdzić zrozumienie powstania obowiązku zapłaty kwoty określonej
umową i złożyć oświadczenia poprzez akceptację zamówienia formułą:
"ZAMÓWIENIE Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY"
8. Realizacja zamówienia (przygotowanie i wydanie  PRODUKTÓW) przez
SPRZEDAWCĘ następuje :
o a) przesłanie zamówienia z wymienonymi towarami na adres : francuskieklimaty@onet.pl
9. Termin realizacji zamówienia w przypadku produktów znajdujących się w magazynie
- nie dłużej niż 4 dni robocze, licząc od daty zaksięgowania wpłaty na koncie sprzedawcy. W przypadku
produktów oferowanych na zamówienie termin realizacji jest podany przy produkcie.
10. Jeżeli KLIENTEM jest KONSUMENT, SPRZEDAWCA obowiązany jest
niezwłocznie wydać rzecz KLIENTOWI, nie później niż trzydzieści dni od dnia
zawarcia umowy, chyba że umowa stanowi inaczej. W razie opóźnienia
SPRZEDAWCY KONSUMENT może wyznaczyć dodatkowy termin do wydania
rzeczy, a po jego bezskutecznym upływie może od umowy odstąpić
11. Jeżeli SPRZEDAWCA oświadczy, że świadczenia tego nie spełni, druga strona może
odstąpić od umowy bez wyznaczenia terminu dodatkowego.
D. Ceny.
1. Podane w ofercie sklepu ceny produktów są cenami w walucie polskiej i są cenami
brutto .
2. Podane ceny są cenami detalicznymi i nie uwzględniają rabatów i bonifikat. Rabaty i
bonifikaty mogą być przyznawane indywidualnie.
3. Podane ceny produktów nie obejmują kosztów dostawy. 

 E. Formy płatności:
1.przedpłata - przelewem na konto bankowe podane w potwierdzeniu zamówienia 
2. płatność gotówką  przy odbiorze osobistym - zamówione produkty należy
odebrać w terminie 5 dni od otrzymania potwierdzenia, że produkty są gotowe do
odbioru w miejscu podanym w potwierdzeniu zamówienia .
3. SPRZEDAWCA ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także
wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części.
F. Wysyłka towaru

Oferty pokazane w e-sklepie  mają charakter podglądowy  oferty  dostępnej  w sklepach stacjonarnych .Nie ma możliwości zakupu ze strony . Dostępność każdej oferty należy potwierdzić  w sklepie mailowo lub telefonicznie.  Zamówiony towar  odkładamy do odebrania osobistego we wskazanym sklepie - przedmiotem naszej sprzedaży jest sprzedaż w sklepach stacjonarnych  a nie sprzedaż wysyłkowa . Jeśli klient  nie ma możliwości odebrać towaru osobiście  - na indywidualne zamówienie  klienta możemy zorganizować   wysyłkę / dostawę  towarów do klienta  - do indywidualnej wyceny .  Klient dokonując zamówienia przesyłki / dostawy zobowiązuje się do sprawdzenia  przesyłki w obecności kuriera  zg. z instrukcjami wysłanymi w potwierdzeniu zamówienia oraz  w informacji mailowej wysyłanej do klienta po nadaniu paczki . 

1. Koszty wysyłki (dostawy) naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami firm
kurierskich i zależą od wagi, rozmiarów przesyłki, wyboru sposobu dostawy.
2. Koszty dostawy ponosi KLIENT chyba, że opis oferty produktu stanowi inaczej.
G. Reklamacje i zwroty w stosunkach z KLIENTAMI nie będącymi
KONSUMENTAMI (dotyczy przedsiębiorców).
1. Niniejszy punkt Regulaminu stosuje się wyłącznie w stosunkach z Kupującymi nie
będącymi KONSUMENTAMI.
2. Regulacje dotyczące zasad rękojmi za wady oraz gwarancji jakości w umowach z
przedsiębiorcami przyjmowane są wprost w brzmieniu przyjętym w kodeksie
cywilnym art.556-581.
H. Prawo do odstąpienia od umowy (ZWROT TOWARU) w przypadku
sprzedaży na odległość z udziałem KONSUMENTA.
1. Zgodnie z art 27. ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827)
KONSUMENT zawierając „umowę na odległość” - ma prawo odstąpić od umowy bez
podania przyczyny - w terminie 14 dni kalendarzowych od daty objęcia w posiadanie
PRODUKTU (jeżeli produkt składa się z wielu rzeczy, które są dostarczane osobno,
partiami lub w częściach termin rozpoczyna się od objęcia w posiadanie ostatniej
rzeczy, partii lub części, jeżeli umowa polega na regularnym dostarczaniu Produktów
przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów - lub w
przypadku usług lub umowy o innym charakterze - 14 dni od dnia zawarcia umowy,
jednak jeżeli kupującym jest KONSUMENT, za wydanie kupującemu rzeczy
sprzedanej uważa się jej powierzenie przez SPRZEDAWCĘ przewoźnikowi, gdy
SPRZEDAWCA nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez kupującego. W
przypadku odstąpienia od umowy KONSUMENTOWI przysługuje zwrot
poniesionych kosztów. Jeżeli w czasie zawierania umowy KONSUMENT wybrał
sposób dostarczenia rzeczy inny niż  preferowany odbiór osobisty nie jest zobowiązany do zwrotu
KONSUMENTOWI poniesionych przez niego dodatkowych kosztów
wybranej na życzenie przesyłki .Warunkiem dotrzymania terminu jest w tym
czasie złożenie SPRZEDAWCY oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Ważne jest
również oświadczenie przesłane drogą elektroniczną – można skorzystać z gotowego
formularza (Oświadczenie o odstąpieniu od umowy). 
2. Po przesłaniu oświadczenia KONSUMENT jest zobowiązany w terminie 14 dni
kalendarzowych (liczonych od daty wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy)
odesłać na adres do KORESPONDENCJI podany w danych SPRZEDAWCY - chyba
że SPRZEDAWCA zaproponował, że sam odbierze PRODUKT. O dochowaniu
terminu decyduje data nadania przesyłki.
3. KONSUMENT ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące
wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru,
cech i funkcjonowania rzeczy
4. SPRZEDAWCA w terminie 14 dni kalendarzowych zwróci należność w wysokości
ceny zakupu.
SPRZEDAWCA może się jednak wstrzymać z dokonaniem zwrotu płatności do
chwili otrzymania zwrotnego rzeczy- SPRZEDAWCA
dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył
KONSUMENT.
5. Bezpośrednie koszty zwrotu PRODUKTU do SPRZEDAWCY ponosi KONSUMENT
(KLIENT).
6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje
KONSUMENTOWI w wypadkach:
1. umowy o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za
wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem
świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo
odstąpienia od umowy;
2. umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku
finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą
wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia umowy;
3. umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana,
wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu
zindywidualizowanych potrzeb;
4. umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu
zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do spożycia;
5. umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w
zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można
zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli
opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6. umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu,
ze względu na swój charakter, zostaję nierozłącznie połączone z innymi
rzeczami;
7. umowy, w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których
cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których
dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy
od wahań rynku, nad którym przedsiębiorca nie ma kontroli;
8. umowy, w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego
przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli
przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania
konsument zażądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne
do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy
przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
9. umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub
wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym
opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
10. umowy o dostarczanie gazet, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy
o prenumeratę;
11. umowy zawartej na aukcji publicznej;
12. umowy najmu budynku lub lokalu do celów innych niż mieszkalne, przewozu
rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem,
jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
13. umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku
materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą
konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po
poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od
umowy.
7. SPRZEDAWCA nie odbiera przesyłek wysłanych ”za pobraniem”. Przesyłka zwrotna
powinna być odpowiednio zabezpieczona przed uszkodzeniem w transporcie.
I. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi i gwarancji przy sprzedaży z udziałem
KONSUMENTA.
1. SPRZEDAWCA odpowiada wobec KONSUMENTA z tytułu rękojmi jeżeli rzecz
sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną - przez okres 2 lat od wydania rzeczy. Wada
fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową.
2. SPRZEDAWCA jest zobowiązany dostarczyć PRODUKT będący przedmiotem
umowy - bez wad.
3. SPRZEDAWCA informuje, że w przypadku PRODUKTÓW objętych także
gwarancją uprawnienia kupującego i obowiązki gwaranta z tego tytułu są określone i
należy je wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w KARCIE
GWARANCYJNEJ. Udzielona GWARANCJA na sprzedany PRODUKT jest
uprawnieniem dodatkowym i nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień
KONSUMENTA z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu przepisów o
rękojmi za wady rzeczy sprzedanej (art. 577 Kodeksu Cywilnego).
4. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli
KONSUMENT wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.
5. W przypadku stwierdzenia wady lub niezgodności dostarczonego PRODUKTU z
umową, KONSUMENTOWI przysługuje prawo do złożenia reklamacji.
6. W celu zgłoszenia reklamacji zalecamy, aby KONSUMENT wypełnił protokół
reklamacyjny , lub w innej formie opisał podstawy reklamacji
oraz żądania odnośnie usunięcia wad i przesłał zgłoszenie pocztą lub drogą
elektroniczną  na adres do korespondencji SPRZEDAWCY.
7. Wadliwy PRODUKT - jeżeli jest to możliwe i celowe - po uzgodnieniu ze
SPRZEDAWCĄ należy odesłać na adres do korespondencji SPRZEDAWCY.
8. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, KONSUMENT może zamiast zaproponowanego
przez SPRZEDAWCĘ usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad, albo
zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba, że doprowadzenie rzeczy do
zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo
wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez
SPRZEDAWCĘ.
9. Jeśli naprawa lub wymiana produktu jest niemożliwa KONSUMENT może żądać
obniżki ceny na wadliwy produkt, bądź zwrotu pieniędzy.
10. KONSUMENT nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
11. SPRZEDAWCA rozpatrzy reklamację bez zbędnej zwłoki. Nie później niż w ciągu 14
dni kalendarzowych od daty otrzymania zgłoszenia reklamacji poinformuje drogą
pisemną lub elektroniczną KONSUMENTA o stanie realizacji reklamacji.
Pozostawienie reklamacji w tym czasie bez odpowiedzi jest równoznaczne z uznaniem
reklamacji.
12. Po uwzględnieniu reklamacji SPRZEDAWCA zwróci KONSUMENTOWI koszty
przesyłki związane z reklamacją a poniesione przez KONSUMENTA.
SPRZEDAWCA przekaże należną kwotę KONSUMENTOWI na rachunek bankowy
lub przekazem pocztowym.
13. Jeżeli uznanie reklamacji jest związane z naprawą lub wymianą towaru -
SPRZEDAWCA odeśle produkt KONSUMENTOWI na własny koszt.
14. Uszkodzenia mechaniczne - jeżeli nie są wynikiem wad produktu - powstałe podczas
użytkowania nie mogą być podstawą reklamacji. Reklamacji nie podlega też zużycie
wynikające z normalnego użytkowania jak i też uszkodzenia w wyniku
nieprawidłowych zabiegów konserwacyjnych
J. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych
1. Wszelkie dane osobowe podawane podczas procesu zamawiania służą wyłącznie do
ukształtowania, zawarcia, zmiany lub rozwiązania Umowy pomiędzy
USŁUGODAWCĄ i KONSUMENTEM i zrealizowania Umowy sprzedaży lub
umowy o świadczenie Usługi elektronicznej lub realizacji zamówienia i nie są
udostępniane innym instytucjom ani osobom trzecim - z wyjątkiem opisanych w pkt.2.
Pozyskiwanie danych oraz ich przetwarzanie odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych /Dz. U. Nr 133, poz. 883 z
późniejszymi zmianami.
2. W przypadku sprzedaży produktów poprzez SKLEP INTERNETOWY w celu
dostarczenia produktów do KONSUMENTA dane osobowe konieczne do
zaadresowania i dostarczenia przesyłki są przekazywane firmom zawodowo
trudniącym się dostarczaniem przesyłek - w szczególności firmom kurierskim - wraz z powierzeniem przesyłki do dostarczenia.
3. Administratorem danych osobowych KONSUMENTA zbieranych za pośrednictwem
SKLEPU  jest firma: Fancuskie Klimaty , 62-600 Koło , ul. Dojazdowa 29 , oraz                                   PHU KORNIK MAX-DOM , 62-600 Koło , ul. Toruńska 104
4. Jeżeli KLIENT wyrazi zgodę poprzez wpisanie się na listę subskrybentów będzie
otrzymywał "newsletter" na podany przez siebie adres e-mailowy. W każdej chwili
jest możliwa rezygnacja z usługi newslettera.
5. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz żądania ich
usunięcia w dowolnym czasie.
7. Podanie danych osobowych przez KONSUMENTA jest dobrowolne, jednakże
niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia
Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej może skutkować
niemożliwością zawarcia i realizacji tejże umowy. Zgodę na rejestrację i
przetwarzanie danych osobowych Konsument wyraża jawnie przed rejestracją w
systemie.
8. Dla zrealizowania obsługi umowy konieczne jest podanie następujących danych
KONSUMENTA:
o nazwisko i imię;
o adres do wysyłki produktów;
o adres e-mail;
o numer telefonu kontaktowego.

1. Umowa zawierana jest w języku polskim i pod jurysdykcją prawa polskiego. Wybór
ten nie pozbawia jednak ochrony konsumenta jaką przyznają mu przepisy, których nie
można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa państwa, w którym konsument ma
miejsce zwykłego pobytu, a przedsiębiorca kieruje swoją działalność do tego państwa
i umowa wchodzi w zakres tej działalności.
2. Treść Regulaminu jest dostępna cały czas w zakładce REGULAMIN na stronie
Sprzedawcy i może być kopiowana i drukowana w każdej chwili przez Kupującego.
Treść REGULAMINU może być też przesłana pocztą elektroniczną lub pocztą na
życzenie KLIENTA.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały
właściwe przepisy prawa, w szczególności:
4. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze
zm.);
5. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. 2002 Nr 101
poz. 926 ze zm.);
6. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2013
poz. 1422);
7. Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2001 Nr 49
poz. 508 ze zm.);
8. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2006
Nr 90 poz. 631 ze zm.),
9. Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827)
10. W przypadku gdyby w REGULAMINIE zostały zawarte postanowienia sprzeczne z
wyżej wymienionymi lub innymi obowiązującymi przepisami w Rzeczypospolitej
Polskiej - przepisy te mają pierwszeństwo nad sformułowaniami REGULAMINU.
11. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego REGULAMINU zostanie uznane za
niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie
przewidzianym przepisami prawa, to w tym zakresie zostaje ono wyłączone . W
pozostałym zakresie Regulamin pozostaje obowiązujący.
12. Wszystkie nazwy PRODUKTÓW oferowanych do sprzedaży przez SKLEP
INTERNETOWY są używane w celach identyfikacji i mogą być chronione i
zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy prawo własności przemysłowej (Dz.U.
2001 nr 49 poz. 5081 ze zm.).
13. Wszystkie zdjęcia zamieszczone na STRONIE INTERNETOWEJ chronione są na
podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych –
(Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 ze zm.) - posiadają twórczy i indywidualny charakter. Nie
można ich kopiować bez zgody Administratora Strony Internetowej.
14. W przypadku sporów związanych z realizacją zawartej umowy strony będą dążyły do
rozwiązania sporu na drodze postępowania polubownego pozasądowego - w tym do
rozwiązania sporu przed mediatorem. W przypadku braku rozstrzygnięcia sporu na
drodze polubownej sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie Sąd
Powszechny.
Załącznik do REGULAMINU:
Informacje dotyczące korzystania z prawa do odstąpienia od umowy
Prawo odstąpienia od umowy
o Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez
podania przyczyny.
o Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym
weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż
przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
o Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować
nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze
jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub
pocztą elektroniczną).
o Proszę wpisać Państwa nazwisko, pełny adres pocztowy oraz, o ile są
dostępne, Państwa numer telefonu, numer faksu i adres e-mail:
o Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak
nie jest to obowiązkowe.
o Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy
lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną . 
Skutki odstąpienia od umowy
o W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie
otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z
wyjątkiemkosztów wysyłki jeśli nie mogą Państwo odebrać osobiście                                                                  - przesyłka na Państwa życzenie )  niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14
dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o
wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności
dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez
Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się
Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo
żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
o Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub
do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które
zdarzenie nastąpi wcześniej.
o Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres do korespondencji podany w
REGULAMINIE, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od
dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej
umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem
terminu 14 dni.
o Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
Odpowiadają Państwo  za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z
korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia
charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.